Intermediært ekstremsnøleie er svært artsfattig. Kartleggingsenheten mangler busksjikt og feltsjikt. Den har et sammenhengende bunnsjikt av moser, særlig på fint materiale der krypsnømose kan dominere totalt. Mer spredte mosebestander på stein- og blokkrik mark. Noe lav kan forekomme, men moser dominerer.

Økologisk karakteristikk

Ekstreme snøleier kjennetegnes ved et svært langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid og som smelter normalt ut i juli/august. Enkelte år uten utsmelting. Kort vekstsesong hindrer vekst av karplanter. T7-C-5 finnes på svakt kalkfattig til intermediær, fuktig fastmark på både fint og grovt substrat. Forekommer i hele fjellet, aller nederst i rabbe-snøleiegradienten, ofte sammen med våtsnøleier. Merk at trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan fordele seg annerledes i terrenget, siden fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Krypsnømose ofte dominerende. Mangler kalkkrevende moser. Solifluksjon kan forekomme.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende til konkavt eller flatt terreng. Ofte mørk grå eller svart farge pga. dominans av krypsnømose.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper