Varierer fra naken silt og leire, eller lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter, til mer etablert vegetasjon med busker og trær. Historisk silt- og leirskred forekommer på steder der det tidligere har gått silt- eller leirskred.

Økologisk karakteristikk

Historisk skredmark er oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet, én disruptiv skredbegivenhet, som ikke etterfølges av gjentatte, liknende skred. Den blottlagte marka gjennomgår deretter rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Disruptiv forstyrrelse har så stor intensitet at permanente populasjoner av stedstilknyttede arter fjernes, med påfølgende primær suksesjon. Typen finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere, men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Historiske silt- og leirskred omfatter silt- og/eller leirdominert mark. Naken silt og leire, pionervegetasjon med moser og karplanter, og påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger kartleggingsenheten, som derfor vil være preget av noe tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etablerer seg først. Skilles fra andre historiske skredmarker etter substrat. Historisk skredmark skilles også fra aktiv skredmark på grunnlag av om marka er preget av aktive skred, eller er i suksesjon etter et tidligere, større skred, og er uten påvirkning fra aktive skredprosesser. Artssammensetningen er vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark, men er mangefullt kjent. Derfor ingen artsliste. Leirskred kan forekomme i marin leire, leire som er avsatt i havet, men som nå er tørt land pga. landheving etter siste istid. Skredene er knyttet til utvasking av saltmineraler i den marine leira. Når saltet er vasket ut mister leira stabilitet og kan bli kvikk, det betyr at den ved ytre påvirkning (erosjon, graving e.l.) blir flytende og et leirskred oppstår. Slike leirskredgroper planeres oftest ut og blir til sterkt endret mark. Naturlige leirskredgroper som ikke blir planert, finnes oftest som små groper i skog eller nær vassdrag. Kvikkleire forekommer kun under marin grense, det høyeste nivået havet nådde under siste istid.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer ofte i bratte skråninger eller ravienlandskap. Nakne silt- og leirskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse ukjent, trolig BN-MB, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper