Varierer fra naken silt og leire, lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter til mer etablert vegetasjon med busker og trær.

Økologisk karakteristikk

Historisk skredmark er oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet, én disruptiv skredbegivenhet, som ikke etterfølges av gjentatte, liknende forstyrrelsesbegivenheter. Den blottlagte marka gjennomgår deretter rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Typen finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere, men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Historiske silt- og leirskred omfatter silt- og/eller leirdominert mark. Naken silt og leire, pionervegetasjon med moser og karplanter, og påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger naturtypen, som derfor vil være preget av noe tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etablerer seg først. Skilles fra andre historiske skredmarker etter substrat. Historisk skredmark skilles også fra aktiv skredmark på grunnlag av om marka er preget av aktiv destabiliserende forstyrrelse (skred) eller er i suksesjon etter et tidligere, større skred og er uten påvirkning fra aktive skredprosesser. Artssammensetningen er vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark, men er mangefullt kjent. Leirskred som forekommer i marin leire, under marin grense fra siste istid. Skredene er knyttet til utvasking av saltmineraler i den marine leira. Når saltet er vasket ut mister leira stabilitet og blir kvikk, det betyr at den ved ytre påvirkning (erosjon, graving e.l.) blir flytende og et leirskred oppstår. Slike leirskredgroper planeres oftest ut og blir til sterkt endret mark. Naturlige leirskredgroper som ikke blir planert finnes oftest som små groper i skog eller nær vassdrag.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer ofte i bratte skråninger eller ravienlandskap. Nakne silt- og leirskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse ukjent, trolig BN-MB, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper