Steindominert rasmark som enten er helt vegetasjonsfri eller med spredt mose og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Sterk kalkrik din består av store steiner som har rast ned fraliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Sterkt kalkrik skilles fra annen rasmark ut fra størrelse på forvitringsmaterialet med irritasjon av stein (størrelse mellom ca. 6 og 26 cm), og ut fra kalkinnhold i Berggrunnen. Den er temmelig til svært uttørkingseksponert og svært kalkkalknde, tørketolerante moser og lav karakteriserer kartleggingsenheten . Med uttørkingsopatør menes luftas fuktighet nær marka. Uttøringsvelger er blant annet avhengig av solop, og tørre rasmarker er lyseksponerte og ligger gjerne i åpent terreng, ikke av tre dekketsjikt og i S-SV-vendte bratte. Steinurer er en av dem. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper