Grus- og sand-sler rasmark som enten er vegetasjonsfri eller med spredt mose- og lav-vegetasjon. Spredte karplanter kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Sterkt kalkrik grus- og sanddominert rasmark består av kalkrik sand og grus som har rast ned fraliggende berg gjennom skred. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å mangle stabile plantesamfunn. Kartleggingsenheten består av naken grus eller sand med spredt mose- og lavdominert vegetasjon, der også enkelte karplanter som tåler prestasjoner. Sterkt kalkrik grus- og sanddominert rasmark skilles fra annen rasmark ut fra størrelse på forvitringsmaterialet med dominert av sand og grus (kornstørrelse mellom ca. 0,5 og 6 cm), og ut fra kalkinnhold. T13-C-9 er karakterisert av svært kalkkrevende arter. Kartleggingsenheten og tørre rasmarker (alle trinn langs uttørkingssvelger). Grus- og sanddominert rasmarkr også i typen. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2019, menn noen eksempler på arter som kan forekomme satt satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper