Kartleggingsenheten består av fast berg uten jordekke, enten uten vegetasjon eller med lav og moser.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Kartleggingsenheten omfatter flatberg, bergknauser og bergvegger på litt kalkfattige til svakt intermediære bergarter på eksponerte steder, ofte med direkte solinnstråling, som i sør- eller sørvestvendte skråninger, og i åpen mark uten busker og trær der luftfuktigheten er lav. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans av tørketålende lav og moser. Arter tilpasset sterkt intermediær eller rikere berggrunn mangler. På grunn av manglende jorddekke består vegetasjonen av organismer uten røtter; moser og lav. Karplanter inngår ikke, men kan forekomme i sprekker og på små hyller i tilknytning til kartleggingsenheten. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i kartleggingsenheten når de er helt omsluttet av enheten. Betydelig variasjon i artssammensetning som følge av variasjon i overrisling, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk sammensetning (kobber- eller jern-rikt berg). Nakent berg forekommer ofte i mosaikk med andre natursystemer, for eksempel åpen grunnlendt mark (T2).

Utbredelse og regional fordeling

BN-HA, O3-C1. 

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Viktigste forvekslingstyper