Fugletopper er markerte tuer på topp-punkter i terrenget som benyttes regelmessig av fugl. Tuene består av frodig gress- og urtedominert vegetasjon som begunstiges av høyt næringsinnhold.

Økologisk karakteristikk

Fugletopper er tuer som dannes på topp-punkter i terrenget eller andre steder med vid utsikt, som fugl regelmessig benytter seg av. Fugletoppene utgjør lite areal og forekommer i andre åpne natursystemer, oftest kystlynghei eller åpen grunnlendt mark. Fuglegjødslingen gir et jordsmonn med svært høyt innhold av fosfor og nitrogen, og på fuglegjødslede steder utvikles en vegetasjon dominert av arter som utnytter forhøyede nitrogen- og fosfor-konsentrasjoner. Fugletoppene mangler moser og lav og er artsfattige. Skilles fra omkringliggende vegetasjon ved sterkt innslag av nitrofile arter og markert tueform. Avviker også fra fuglefjellenger ved å være mer tørkeutsatt.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest små arealer på høyestliggende steder i terrenget, ofte i kystlynghei og vanskelig å skille fra omgivende vegetasjon på flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Vanligst langs ytterkysten fra MR til Fi.

Viktigste forvekslingstyper