Busksjikt mangler. Artsrikt feltsjikt dominert av rynkevier og/eller polarvier og flere kalkkrevende urter. Lite gras, men flere kalkkrevende halvgras. Bunnsjikt av kalkkrevende moser, men dårlig utviklet.

Økologisk karakteristikk

Moderate snøleier kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni/juli. T7-C-8 finnes i skråninger på svært næringsrik og kalkholdig morene- eller forvitringsjord. God sigevannspåvirkning hele sesongen. Forekommer både i LA og MA i nedre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot seine snøleier og oppover mot leside eller fjellhei. Skiller seg fra T7-C-6 ved å mangle musøre og andre lite kalkkrevende viere, lyngarter og graminider og svært lite lav. Høyere frekvens og dekning av kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper