Frodig vegetasjon med eller uten busksjikt av viere. Feltsjiktet er ofte dominert av storbregner og høye gras (storbregnetype), men både middels kalkkrevende lågurter og høgstauder inngår. Bunnsjikt av pleurokarpe moser.

Økologisk karakteristikk

I skrånende terreng på fattig til middels kalkrik morene med sigevann. Konstant fuktig jordsmonn med tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata (kildevannspåvirkning). Vanlig i bekkedaler, langs bekker og nedenfor kilder på relativt grovt substrat. Stabilt snødekke som smelter relativt tidlig ut. Skilles fra bregnesnøleier (T13 Rasmark) ved høyt innslag av graminider og urter.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. Størst utbredelse i oseaniske fjell.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Skrånende terreng.

Viktigste forvekslingstyper