Svakt kalkrikt seint snøleie karakteriseres av et feltsjikt med rynkevier og/eller polarvier, samt spredte urter og graminider. Vedaktige planter spiller liten rolle. Bbunnsjiktet er tett og består av små moser.

Økologisk karakteristikk

Seine snøleier kjennetegnes ved et langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid, men også gjør at den smelter seint ut, oftest i juli. T7-C-7 finnes i skråninger på middels kalkrik fastmark. Marka er ofte fuktig rett etter snøsmelting, men kan bli tørr på veldrenert mark utover i sesongen. Solifluksjon ganske vanlig, som mer eller mindre ustabile "jordvalker", gjerne med et tett, ofte mørkt mosedekke med bl.a. hutremoser Marsupella spp. og den gråhvite krypsnømosen Anthelia juratzkana. Forekommer både i LA og MA i nedre deler av rabbe-snøleiegradienten, dvs. mellom moderate og ekstreme snøleier. Merk at trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan fordele seg annerledes i terrenget, siden fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Vanskelig å skille fra kalkrikt seint snøleie som inneholder flere sterkt kalkkrevende arter. Polarvier overtar for musøre, men begge artene kan forekomme sammen.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende til konkavt terreng. 

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Sjelden i C1.

Viktigste forvekslingstyper