Plantasjeskog har et tett tresjikt vanligvis dominert av gran, eller innplantede bartrær, ofte fremmede treslag som sitkagran, lutzgran eller lignende plantede bartrær. Tresjiktet er tett slik at marka preges av tette barstrømatter med kun spredt vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Plantefelt med død undervegetasjon, Enebakk 2004.

Treplantasje omfatter tresatte arealer med "plantasjeskogkarakter"’, det vil si mark som er tilplantet med trær av ett og samme treslag, ofte fremmede treslag, systematisk på rekke og rad, gjerne etter markberedning. De plantete trærne skal utgjøre over 90 % av treantallet, død ved og overstandere fra tidligere (naturlig) trebestand skal mangle. Treplantasjer er alltid ensjiktet og tilnærmet ensaldret og tresjiktet kan være så tett at undervegetasjon mangler mer eller mindre fullstendig. Tiltak som gjødsling og sprøyting er vanlig, og bidrar til at artssammensetningen i treplantasjer i liten grad gjenspeiler naturgitt miljøvariasjon. Treplantasje er skogbruksparallellen til sterkt endret jordbruksmark, med produksjon av trær som eneste formål. Treplantasjer karakteriseres ikke som skogsmark fordi de ikke utgjør helhetlige økosystemer. Marka ofte dekket av tette barstrømatter, og uten vegetasjon eller kun med spredte moser og karplanter, som Avenella flexuosa smyle, matteflette Hypnum cupressiforme, stubbeblonde Lophocolea heterophylla og klobleikmose Sanionia uncinata.

Treplantasje omfatter ikke frukttre-plantasjer. T44 Åker og T45 Oppdyrket varig eng som omdisponeres til målrettet produksjon av trevirke (energiskog, juletrær) skal typifiseres som T38 fra det tidspunktet skogbestandet tilfredsstiller definisjonen av tresatt mark. Også semi-naturlig jordbruksmark (T32, T33) som omdisponeres til produksjon av trevirke med den intensiteten som kreves for å tilfredsstille definisjonen av treplantasje skal typifiseres som T38 fra det tidspunktet skogbestandet tilfredsstiller definisjonen av tresatt mark. En treplantasje som ikke lenger skjøttes skal tilordnes T38 inntil en ettersuksesjonstilstand av skogsmark er nådd, det vil si når artssammensetning og økologiske prosesser typisk for skogsmark er etablert.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes i ulike typer terreng, fra bratte dalsider til flat mark. Tydelig mørk grønn farge og jevn høyde på tresjikt. Ofte skarpe grenser mot naboarealer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper

-