Grus- og sand-dominert rasmark som kan være helt naken eller ha mose- og lav-vegetasjon. Spredte karplanter kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Intermediær og svakt kalkrik grus- og sanddominert rasmark består av sand og grus som har rast ned fra ovenforliggende berg skred gjennom. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å mangle stabile plantesamfunn. Kartleggingsenheten består av naken grus og sand og spredt mose- og lavdominert vegetasjon, der også karplanter som tåler generering kan inngå. Intermediær og svakt kalkrik grus- og sanddominert rasmark skilles fra annen rasmark ut fra størrelse på forvitringsmaterialet med dominert av sand og grus (kornstørrelse mellom ca 0,5 og 6 cm), og ut fra kalkinnhold. Kartleggingsenheten har noe mer kalkkrevende arter enn kalkfattige enheter, menn mangler svært kalkkrevende moser og lav. Kartleggingsenheten og tørre rasmarker (alle trinn langs uttørkingssvelger). Grus- og sanddominert rasmarkr også i kartleggingsenheten. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan er satt satt satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper