Åpen mark med innplantede arter og ugress på naken jord.

Økologisk karakteristikk

Dette er blomsterbed, blomsterrabatter, tilplantede veikanter i bebyggelse og lignende steder som. Typen omfatter naken jord, oftest påfylte jordmasser, som spavendes, gjødsles, sprøytes og tilplantes med prydplanter eller busker, og er derfor sterkt endret mark. Annen vegetasjon lukes vekk og består av ruderatarter ("ugress"). Typen karakteriseres derfor ikke av artssammensetning, men eksempler på noen arter er gitt i tabellen under.

Blomsterbed i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes i bebyggelse og som beplanting langs veier i byer og tettsteder. Oftest i mosaikk med annen sterkt endret mark.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper