Ofte tresatte enger, eller åpne enger i kantsoner mot innmark. Ofte relativt lavvokst vegetasjon, men enkelte høyvokste arter forekommer. Preget av tørketålende graminider og urter; innslag av skogsarter.  Stedvis velutviklet bunnsjikt med tørketålende moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Artssammensetning med lite kravfulle arter på tørkeutsatt, grunnlendt mark og på sand- og grusavsetninger. Forekommer som hagemark, åkerholmer og andre kantsoner mot innmark, og på andre grunnlendte og tørkeutsatte steder som gjøres gjenstand for sporadisk bruk og fra tid til annen ryddes for busker og trær. Spredte forekomster av lyngarter og andre skogsarter (karplanter og moser) indikerer lavere hevdpreg og/eller redusert bruk. Middels kalkkrevende arter som rødsvingel, engrapp, tiriltunge, hårsveve og firkantperikum skiller typen fra kalkfattige typer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer først og fremst på konvekse og opplendte terreng-former. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Oftest lyst grønn farge som varierer med bruken. Fuktigere partier mørkere grønne, tråkkutsatte og tørre partier lyst brune. Einer trer tydelig fram med mørk grønnbrun farge. Tekstur ofte svært jevn, men tuer gir karakter-istisk tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen regioner, styres av dominansforholdene i tresjiktet.

Utbredelse og regional fordeling

Vanlig i hele landet (BN-LA; O3-OC).

Viktigste forvekslingstyper