Åpen heipreget vegetasjon på grunnlendt mark. Dominert av tørketolerante lav, og spredt med tørketolerante urter og gras. Iblant einer og lyngvekster. Oftest glissent feltsjikt med en del naken jord og berg i dagen.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på intermediære bergarter, i overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer i områder dominert av nakent berg i åpne arealer i skog og langs kysten der primær suksesjon etter landheving gir langsom jordsmonnutvikling på berg. Mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark, og dominert av lav i bunnsjiktet. Tørketålende karplanter, ofte glissen vegetasjon. Skilles fra nokså rik lavmark ved mangel på svake lågurtindikatorer. Skilles fra nakent berg ved forekomst av jordboende arter i motsetning til berg der steinboende lav, moser og enkelte karplanter forekommer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker oftest små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag, eller smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg.  FF: Grå til hvit farge ved dominans av lav, og da oftest med jevn tekstur og farge, som er konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst langs kysten og større innsjøer.

Viktigste forvekslingstyper