Middels høyt til lavvokst feltsjikt dominert av grasarter og med et varierende innslag av urter. Forekommer som åpne enger, typisk i utmark, og som kantsoner; som tidligere slåttemark og som beitemark. I slåttemark er artene jevnt fordelt, i beitemark opptrer artene mer klumpvis. Gjengroingsstadier har grasdominans, etter hvert kommer einer og boreale treslag inn.

Økologisk karakteristikk

På relativt harde bergarter og frisk til fuktig mark med en viss jorddybde. Preget av lang tids bruk som beite- eller slåtte/beitemark. Artssammensetning med forekomst av litt kalkkrevende arter som ikke er vanlige i den tilsvarende kalkfattige kartleggingsenheten T32-C-3, som f.eks. gulaks, bleikstarr, skogstorkenebb, firkantperikum, rødsvingel, rødkløver og hvitkløver. 

Utbredelse og regional fordeling

Vanlig engtype, finnes over hele landet (BN-LA; O3-C1).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i alle terrengposisjoner, vanlig i flatt til svakt hellende terreng, i forsenkninger mm. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Grasdominans gir oftest lyst grønn farge, men fargen veksler med dominerende arter. Fuktige partier framtrer som mørkt grønne til brune. Innslag av gråviere gir lys grønn farge. Fargen varierer med bruken. Tekstur oftest jevn, med unntak for store tuer. Tekstur og farge varierer lite innen regioner. Spredte einer framtrer tydelig som mørkere partier i FF.

Viktigste forvekslingstyper