Består av åpen til sluttet, ofte heipreget vege­tasjon, dominert av lavvokste urter og gress, ofte også lave busker. Bunnsjiktet kan ha høy mosedekning. Dynetrau finnes i fuktige forsenkninger i sanddynelandskap.

Økologisk karakteristikk

pptrer på stabiliserte dyner på eksponerte steder langs kysten, unntaksvis i innlandet. Dynetrau er fuktmarksområder i forsenkninger i indre deler av sandynemark, sannsynligvis dannet på steder der vinden har fått ekstra godt tak, sanda er erodert helt ned til grunnvannet og det er dannet forsenkninger. Disse forsenkningene kan i vinterhalvåret fylles opp med vann og is, mens de i sommerhalvåret kan tørke opp. Forsenkningene (dynetrau som landform) kan alternativt inneholde myr og/eller ferskvannsforekomster. Dynetrau omfatter vekselfuktige eller fuktige (men ikke våte) steder i forsenkninger i sanddyneområder, med betydelig humusdannelse og sterkt innslag av fuktighetskrevende arter. Innholdet av skjellrester i sanda er viktig for artssammen­setningen; kalkkrevende arter og en artsrik flora kan forekomme.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest mørk grønn farge i flyfoto, men kan variere en god del. Variasjonsbredden inkluderer lyst brungrønne og grågrønne fargetoner (f.eks. ved dominans av krypvier). Forsenkninger i etablerte dyner, jevn struktur i bunnen som gir meget jevn tekstur. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Finnes flekkvis på egnete steder langs hele kysten. Regionale utforminger med karakteristisk artssammensetning.

Viktigste forvekslingstyper