Åpen til sluttet, ofte heipreget vege­tasjon, dominert av lavvokste urter og gras, ofte også lave busker. Bunnsjiktet kan ha høy mosedekning.

Økologisk karakteristikk

Opptrer på stabiliserte dyner på eksponerte steder langs kysten, unntaksvis i innlandet. Dynetrau dannes på steder der vinden har fått ekstra godt tak, sanda blir erodert helt ned til grunnvannet og det dannes forsenkninger. Disse forsenkningene kan i vinterhalvåret fylles opp med vann og is, mens de i sommerhalvåret kan tørke opp. Disse forsenkningene (dynetrau som landform) kan alternativt inneholde myr og/eller ferskvannsforekomster. Naturtypen dynetrau omfatter vekselfuktige eller fuktige (men ikke våte) steder i forsenkninger i sanddyneområder, med betydelig humusdannelse og sterkt innslag av fuktighetskrevende arter. Innholdet av skjellrester i sanda er viktig for artssammen­setningen; kalkkrevende arter og en artsrik flora kan forekomme.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest mørk grønn farge i flyfoto, men kan variere en god del. Variasjonsbredden inkluderer lyst brungrønne og grågrønne fargetoner (f.eks. ved dominans av krypvier). Forsenkninger i etablerte dyner, jevn struktur i bunnen som gir meget jevn tekstur. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes flekkvis på egnete steder langs hele kysten. Regionale utforminger med karakteristisk artssammensetning i sørlige og nordlige deler av landet.

Viktigste forvekslingstyper