Forekommer på skjellsanddominert substrat med relativt spredt og usammenhengende vegetasjonsdekke av urter og gras, men med mer etablert vegetasjon enn i øvre skjellsandstrand med pionervegetasjon (T29-C-3). Kratt med busker og lave trær kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter grov skjellsanddominert mark på eksponerte steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. Landheving og derved tid siden et areal kom opp av havet virker også inn på suksesjonsforløpet. Dannes på steder der grov skjellsand blir holdt åpen på grunn av sterk eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong. Har mer sluttet vegetasjon enn øvre skjellsandstrand med pionervegetasjon, som er nakne skjellbanker kun med spredte planter. Er naturlig åpen, til forskjell fra semi-naturlig eng som holdes åpen ved hevd. Naturlig åpen vegetasjon med grunn jord på fastmark typifiseres som åpen grunnlendt mark (T2). Grensa mot nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper. Inngrepsskapte åpne områder med skjellsand skal typifiseres som sterkt endret mark. Mangelfull kjent artssammensetning, men eksempler på arter som kan inngå finnes i tabellen nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes ovenfor supralitoralbeltet, nær kysten. Lyst grå til brune farger i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper