Består av regelmessig ring-, polygon- eller stripestruktur av grovt mineralmateriale som veksler med siltdominert finmateriale. Vegetasjonen er middels artsrik og spredt med feltsjikt av graminider, urter og krypende dvergbusker (musøre og/eller polarvier). Bunnsjiktet er dominert av moser og lav og det er ofte mye naken jord. Skorpelav på grovt steinsubstrat kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Oppfrysingsmark er betinget av permafrost, som i kombinasjon med kjølig klima og kort vekstsesong sørger for at marka blir relativt stabilt fuktig. Tynt snødekke medfører sterk oppfrysing, og kartleggingsenheten karakteriseres ved en kombinasjon av fuktig jordsmonn og sterk frostaktivitet. Frosten sorterer løsmaterialet og forårsaker et karakteristisk mønster med grovt steinssubstrat i ringer eller polygoner og siltdominert mineraljord inne i ringene. I hellende terreng er jordflyt (solifluksjon) vanlig og ringene dras ut i striper. Forekommer i flatt eller hellende terreng i Arktis og høyt til fjells (MA og HA, MATZ og NATZ) der permafrost, lite snødekke, og kort vekstsesong gir frostomrøring av jordsmonnet. Karakteriseres av forstyrrelsestolerante karplanter, moser og lav som tåler frostomrøring på finjordsflekkene, mens steinsubstratet kan ha skorpelav. Plasseres ofte på tilsvarende sted som leside eller moderat snøleie i rabbe-snøleie-gradienten i mellomalpin sone og vegetasjonen har innslag fra både rabbe- og snøleievegetasjon. Forekommer på kalkrik mark med flere sterkt kalkkrevende arter. Voksested for sjeldne planter som snøfrytle og snøstjerneblom og flere kalkrevende rublomarter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Tydelige stein-polygoner kan ses på flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

MA-HA og MATZ og NATZ, O1-C1.

Viktigste forvekslingstyper