Kartleggingsenheten består av fast berg uten jordekke, enten uten vegetasjon eller med moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekkepå flatberg, bergknauser eller bergvegger på temmelig til ekstremt kalkrike bergarter. Finnespå beskyttede, ofte skyggefulle steder, som i kløfter, i nordvendte skråninger eller under tresjikt der luftfuktigheten er stabilt høy. Skilles fra andre enheter med nakent berg ved dominans av moser og fuktighetskrevende lavarter. Arter tilpasset temmelig eller ekstremt kalkrik berggrunn inngår. På grunn av manglende jorddekke består vegetasjonen av organismer uten røtter; moser og lav. Karplanter inngå ikke, men kan forekomme i sprekker og på små hyller i tilknytning til typen. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i kartleggingsenheten når de er helt omsluttet av enheten. Betydelig variasjon i artssammensetning også som følge av variasjon i blant annet overrisling. Nakent berg forekommer ofte i mosaikk med andre natursystemer, for eksempel åpen grunnlendt mark (T2).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Utbredelse og regional fordeling

BN-HA, O2-C1

Viktigste forvekslingstyper