Fast berg enten uten vegetasjon eller dominert moser, noe lav og spredte karplanter.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller bergvegger på eksponerte steder, ofte med direkte solinnstråling, som i sør- eller sørvestvendte skråninger, i åpen mark uten busker og trær der luftfuktigheten er lav. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans av tørketålende lav og moser og ved forekomst på sterkt intermediære eller litt kalkrike bergarter. Arter tilpasset temmelig eller ekstremt kalkrik berggrunn mangler. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg. Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk sammensetning (bl.a. kobberrike bergarter).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper