Kartleggingsenheten består av fast berg uten jordekke, enten uten vegetasjon eller med lav og moser.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke på flatberg, bergknauser og bergvegger på sterkt intermediære eller litt kalkrike bergarter. På eksponerte steder, ofte med direkte solinnstråling, som i sør- eller sørvestvendte skråninger og åpen mark uten busker og trær der luftfuktigheten periodevis er lav. Skilles fra andre enheter innen nakent berg ved dominans av tørketålende lav og moser. Arter tilpasset temmelig eller ekstremt kalkrik berggrunn mangler. På grunn av manglende jorddekke består vegetasjonen av organismer uten røtter; moser og lav. Karplanter inngår ikke, men kan forekomme i sprekker og på små hyller i tilknytning til typen. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i kartleggingsenheten når de er helt omsluttet av enheten. Betydelig variasjon i artssammensetning som følge av variasjon i overrisling, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk sammensetning (kobber- eller jern-rikt berg). Nakent berg forekommer ofte i mosaikk med andre natursystemer, for eksempel åpen grunnlendt mark (T2).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Utbredelse og regional fordeling

BN-HA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper