Mangler busksjikt. Artsfattig til middels artsrik vegetasjon med tett til åpent feltsjikt dominert av graminider, med spredte innslag av urter og litt lyng. Bunnsjikt av moser og/eller lav.

Økologisk karakteristikk

I skråninger, forsenkninger og på flater med middels tykt snødekke som smelter ut i juni/juli. God vanntilgang gjennom storparten av sesongen, men kan tørke ut i perioder etter snøsmelting. Sterkt fuktighetskrevende arter kan forekomme i forsenkninger. På relativt næringsfattig mark, ofte med podsolprofil. Solifluksjon og annen frostpåvirkning er vanlig. Skilles fra kalkrikt grassnøleie (T22-C-4) ved mangel på kalkindikatorer og mer lav. Kalkfattig og intermediært grassnøleie erstatter fjellhei, leside og tundra (T3) i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone og er avgrenset til moderate snøleier langs variabelen snødekkebetinget vekstreduksjon.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper