Fast fjell blottlagt ved tørrlegging eller nedtapping er nakent berg eller berg med kun spredt lav-og mosevegetasjon i forbindelse med vassdrag. Berget er blottlagt etter nedtapping av vannet.

Økologisk karakteristikk

Fast fjell på tørrlagt innsjø- eller elvebunn finnes som regel i tilknytning til tørrlagt elvebunn (T36-C-2) eller tørrlagt innsjøbunn (T36-C-3), men disse natursystemene karakteriseres av finere substrat (leire til grus) og koloniseres derfor raskere. Fast fjell på tørrlagt innsjø- eller elvebunn er karakterisert av langsom suksesjon og ettersuksesjons­tilstanden forventes ikke nådd i løpet av 150 år. Suksesjonen starter med naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, og avhengig av substratets egenskap, som bl.a. kalkinnhold, omkringliggende natursystemer, plassering i landskapet, og lignende forhold. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er ingen liste over diagnostiske arter gjengitt. Over tid vil lav og moser kunne etablere seg dersom suksesjonen foregår uhindret, og lav- og mosevegetasjon tilnærmet det man finner på nakent berg (T1) vil bli etablert.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i tilknytning til elver eller innsjøer. Ses oftest tydelig i flybilder som vegetasjonsfrie arealer langs innsjø- eller elvebredder, og kan skilles ut på form, struktur og farge i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter