Mangler busksjikt. Artsrikt feltsjikt av lavvokste middels kalkkrevende urter og graminider, særlig halvgras. Dårlig utviklet bunnsjikt av fuktighetskrevende moser.

Økologisk karakteristikk

Kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni/juli. Finnes i skråninger på noe kalkholdig jord med overrisling av smeltevann fra snøfonner mesteparten av sesongen. Grenser nedad mot våtsnøleier eller seine snøleier, og oppover mot leside eller fjellhei. Kildepåvirkede snøleier er avgrenset til moderate snøleier langs variabelen snødekkebetinget vekstreduksjon, og skilles fra øvrige moderate snøleier ved kildevannspåvirkning, dvs. tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata. Se T7-C-12 for skille mot våtsnøleier (V6). Skilles fra fattigere typer med forekomst av flere middels kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Under skråninger på veldig svakt hellende mark.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper