Består av naken mark nedenfor isbreer og varige snøfonner, dominert fin grus, sand, silt og leire. Spredt finnes forekomster av pionerpreget vegetasjon med graminider, urter, moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Breforland og snøavsmeltingsområder i pionerfase, dominert av fin grus, sand, silt til leire finnes i arealer som har smeltet fram etter lille istids maksimum, og som er dekket av løsmasser. Det vil for det norske fastlandet si etter ca. 1750, i Arktis noe seinere,. Her foregår det en langsom primærsuksesjon, først en pionerfase (LA∙0ab), som kjennetegnes ved mye naken mark med uorganisk mineraljord. Jordmonnsutvikling har ennå ikke kommet i gang, eller har kommet svært kort. Dette skiller mot fjellhei- og snøleieinitialer (T26-C-1 og T26-C-2), der jordsmonn og vegetasjonsutvikling har kommet til etablerings- og konsolideringsfasen (LA∙cdef), der det finner sted en gradvis differensiering i retning av normale natursystemer over skoggrensa. I pionerfasen har prosesser typisk for disse natursystemene ikke blitt etablert, vegetasjonen er usammenhengende og bare mellom 10 og 25 % av disse natursystemens arter har etablert seg. Breforland i pionerfasen ligger også normalt nærmere brefronten enn seinere suksesjonsstadier. I pionerfasen er de breavsatte løsmassenes kornstørrelsesfordeling viktig for artssammensetningen. Fin grus, sand, silt og leire, dvs. fine partikler med kornstørrelse opp til 1,6 cm dominerer i natursystemet. Rekkefølgen på innvandring av arter varierer ikke systematisk og varierer også med lokale økologiske forhold og natursystemer i omgivelsene. Derfor er det ikke satt opp lister over diagnostiske arter, men noen typiske pionerarter i fjellet er satt inn i tabell nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes nedenfor breer og varige snøfonner i fjellet.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O3-C1. Sjelden i O3.

Viktigste forvekslingstyper