mangler busksjikt og består av artsfattig til middels artsrik hei med forholdsvis tett feltsjikt av graminider. Kartleggingsenheten inneholder gjerne både snøleiearter og snøskyende arter. I bunnsjiktet inngår lav og moser.

Økologisk karakteristikk

 Kartleggingsenheten erstatter fjellhei, leside og tundra (T3) i øvre del av LA og MA. Den består av grashei bl.a. med rabbesiv, sauesvingel og stivstarr som erstatter lesidens dominerende lyngarter, einer og dvergbjørk. Islandslav og saltlav er vanlige i bunnsjiktet. Høydebetinget temperaturreduksjon, muligens også solifluksjon, antas å være medvirkende årsaker til endringen fra T3 til T22. . Forekommer på kalkfattig og tørkeutsatt jordsmonn(tørrgrashei) med fint til middels grovt substrat og uten tydelig podsolprofil. Er avgrenset til fjellhei og leside langs LKM snødekkebetinget vekstreduksjon (SV∙0) i motsetning til kalkfattig og intermediært grassnøleie (T22-C-2) som er avgrenset til moderate snøleier (SV∙ab). T22-C-2 har derfor tykkere og mer varig snødekke utover i sesongen og tydeligere innslag av snøleiearter. Skilles fra kalkrik fjellgrashei (T22-C-3) ved mangel på sterkt kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Kun øvre del av LA.

Viktigste forvekslingstyper