Mangler busksjikt. Artsfattige til middels artsrike heier med forholdsvis tett feltsjikt av graminider. Inneholder gjerne både snøleiearter og snøskyende arter. Bunnsjikt ofte dominert av lav og noe bladmoser.

Økologisk karakteristikk

Naturtypen består av grashei bl.a. med rabbesiv, sausevingel og stivstarr og med islandslav i bunnsjiktet, og erstatter fjellhei, leside og tundra (T3) i øvre del av LA og MA. Oppter i midtre deler av rabb-snøleiegradienten på tørkeutsatt jordsmonn (tørrgrasheier) med fint til middels grovt, kalkfattig substrat og uten tydelig sjiktning. Jordsig og frostomrøring er utbredt. Skilles fra kalkrik fjellgrashei (T22-C-3) ved mangel på sterkt kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Kun øvre del av LA.

Viktigste forvekslingstyper