Består av lavvokst, glissen vegetasjon med urter og gras, uten bunnsjikt, eller vegetasjonsfri sandflate. Forstrand og primærdyner ligger ut mot havet på eksponerte strender og sandsubstrat dominerer.

Økologisk karakteristikk

Finnes på åpne sanddominerte områder, fortrinnsvis på relativt eksponerte steder langs kysten, unntaksvis i innlandet. Betinget av tilførsel av sand (fra havet) med sterk vind. Forstrand og primærdyner omfatter de ytterste ustabile delene av aktive sanddynesystemer, samt "vanlige" sandstrender utenom sanddynesystemene. Dominert av åpne, ustabile sandflater med sparsom vegetasjon som tåler vinderosjon og sandpåleiring. Avgrensing mot sjøen trekkes mellom geo- og hydrolittoralen. Tørr sand i øvre lag og lengst fra stranda, oftest stabilt fuktig sand i dypere lag. Nesten uten organisk materiale, men noe tang og tare kan forekomme. Artsfattig, ofte én-artssamfunn. Regionale utforminger med karakteristisk artssammensetning i sørlige og nordlige deler av landet. Forekommer i innlandet i forbindelse med elvebanker langs større elver (f.eks. Tana) eller på erosjonsutsatte steder med åpne sandflater (f.eks. i Folldal der sandig morene gjennomskjæres av elva Folla).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Først og fremst på svært svakt hellende flater ut mot havet. Relativt jevn struktur. Flyfoto: Sanddominans gir lyst grå til hvite farger i flyfoto: grusdominans gir noe mørkere fargenyanser. Flekker med vegetasjon lyst grønne til brune. Svært jevn tekstur. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes langs hele kysten.

Viktigste forvekslingstyper