Mangler busksjikt. Lavvokst, artsrikt, åpent og usammenhengende felt- og bunnsjikt av fuktighetskrevende og kalkkrevende arter uten høy dekning.

Økologisk karakteristikk

Kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni/juli. Finnes på steinet, svakt skrånende eller flat mark med ujevn overflate preget av erosjonsfurer, solifluksjonsvalker og frostpregede partier. Karakteriseres av et tynt, svært kalkrikt jordsmonn på kalkrike bergarter med overrisling av smeltevann fra snøfonner mesteparten av sesongen. Svært kalkrikt. Grenser nedad mot våtsnøleier eller seine snøleier, og oppover mot leside eller fjellhei. Kildepåvirkede snøleier er avgrenset til moderate snøleier langs variabelen snødekkebetinget vekstreduksjon, og skilles fra øvrige moderate snøleier ved kildevannspåvirkning, dvs. tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata. Se T7-C-12 for skille mot våtsnøleier (V6).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Under skråninger på veldig svakt hellende mark.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper