Artsfattig 0,5-1 m høye kratt av busker, og med feltsjikt dominert av lyng, med få og lite kravfulle gras og urter. Mosedominert bunnsjikt, med innslag av lav. Mer tett og homogent busksjikt enn lavheier.

Økologisk karakteristikk

På svært kalkfattig, jorddekt fastmark med podsolprofil og tykt råhumuslag, ofte på store, svakt hellende flater med et stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA i øvre og til dels midtre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot leside eller snøleier og oppover mot lavhei eller rabb. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer. Jordsmonnet er sjelden frosset og normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter tidligere ut enn i T3-C-1 (i mai/juni), og gir relativt god markfuktighet og lang vekstsesong. Noe tørkeutsatt, med innslag av tørketolerante arter. Kratt av einer, dvergbjørk og noe vier. Krattenes høyde reflekterer snødybden, da skudd som dukker opp av snøen tørkes ut og slites av ved sterk vind. I sentrale deler av Østlandet dominert av einer og dvergbjørk. I oseaniske strøk mer røsslyng, gråviere, og musøre. Feltskikt av nøysomme arter som krekling og bærlyngarter. Skilles mot rikere typer ved å mangle kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende flater.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. I hele landet, men mest i snørike fjell.

Viktigste forvekslingstyper