Mangler busksjikt. Nokså artsrike heier med forholdsvis tett feltsjikt av graminider og urter. Lite lyng. Inneholder gjerne både snøleiearter og snøskyende arter. Bunnsjikt ofte dominert av lav og noe moser.

Økologisk karakteristikk

Naturtypen består av grashei, og erstatter fjellhei, leside og tundra (T3) i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone. Tynt snødekke og lang vekstsesong (juni-september). Tørkeutsatt jordsmonn (tørrgrasheier) med fint til middels grovt kalkrikt substrat og uten tydelig sjiktning. Jordsig og frostomrøring er utbredt. Ofte godt soleksponert. Kalkrikheten reflekteres i forekomst av bl.a. bergstarr, samt flere kalkkrevende urter og moser. De fleste graminidene er imidlertid lite kalkkrevende som rabbesiv, stivstarr og sauesvingel.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Kun i øvre del av LA.

Viktigste forvekslingstyper