Består av naken jord eller lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter på regelmessig forstyrret mark.

Økologisk karakteristikk

Jordskred omfatter mark på ustabilt substrat, dominert av jord. Typen finnes i bratte skråninger med aktive massebevegelsesprosesser som fører til hyppig skredaktivitet, der stadig utglidning av jordmasser fører til en småskala variasjon av naken jord og pionerpreget vegetasjon. Med skred menes at det er løsmassene selv som raser ut, til forskjell fra ras, der løsmassene raser over underlaget. Skred forekommer hyppigst langs elver og bekker som renner gjennom løsmasselag, f.eks. i ravinedaler. Elver som undergraver skråninger med jord vil på grunn av sideerosjon fra vannet, holde skråningen bratt og sørge for at skredmarka stadig forstyrres av gjentatte småskred og derved holdes åpen. Skredintensiteten kan variere, men er sterkt nok til at artssammensetningen er vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark. Jordskred er betinget av at forstyrrelsen ikke er så sterkt at mineraljord blottesArtssammensetningen er lite kjent. Naken jord eller pionervegetasjon preger kartleggingsenheten, som også skilles fra andre skredmarker etter substrat.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer i bratte skråninger. Nakne jordskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse ukjent.

Viktigste forvekslingsenheter