Eng-aktig sterkt endret fastmark er åpen engpreget vegetasjon dominert av gras og urter på sterkt endret fastmark. Spredte busker og trær kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng omfatter mark som kombinerer egenskapene "sterkt endret mark", i form av planering, utfylling eller lignende, og et ekstensivt hevdregime. Marka har gjennom nokså lang tid blitt brukt som om det var en semi-naturlig eng (slått eller beitet, uten eller med svært lite gjødsling, ikke sprøyting), og har derfor trekk i artssammensetning og utseende som overfladisk minner om semi-naturlig eng, men kartleggingsenheten har ikke sin opprinnelse i jordbruksmark. Artssammensetningen har likhetstrekk med semi-naturlig eng, men har også innslag av ruderatarter eller skogsarter. Mangel på steingjerder, plassering langt unna jordbruksmark og artssammensetning skiller kartleggingsenheten fra semi-naturlig eng. Kartleggingsenheten omfatter utfylte og oppbygde veikanter og veiskjæringer som slås, men ikke sprøytes, grasdekte kantarealer på flyplasser, plener som skjøttes som "blomsterenger" og lignende steder. Til forskjell fra semi-naturlig eng fjernes ikke alltid høyet, og det står ofte igjen avkappede trær og busker. Gamle flybilder eller andre historiske kilder kan være til hjelp for å avklare om det er sterkt endret eller semi-naturlig mark. Typen kan være artsrik og varierer i artsinnhold etter blant annet fuktighet og kalkinnhold i løsmassene.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte veikanter, hyttetomter, plener og lignende steder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper