Oftest åpne enger, i aktiv bruk dominert av lavvokste (til dels også høyvokste) urter og gras, iblant med spredte busker og trær. Varierende bunnsjikts­dekning med enkelte moser. Gjengroingsstadier med busker og/eller trær.

Økologisk karakteristikk

Forekommer på noe kalkrik berggrunn; oftest på veldrenert jordsmonn. Artssam­men­setning dels med indifferente, dels med svakt kalkkrevende urter og gras. Innslag av nitrogen­tolerante arter gir svakt preg av gjødsling. Ofte beitet, men slåtteutforminger kan finnes. Forekom­mer først og fremst i utkanten av innmark eller nær setre. Mange arealer er i gjengroing, noe som gir mer strø, lavere mosedekning, ofte mer høyvokst vegetasjon og endring i artsmangfoldet. Skilles fra svært kalkrike enger ved fravær av svært kalkkrevende arter, fra enger med klar hevd ved større innslag av nitrogenfølsomme arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Kan forekomme i alle terrengposisjoner. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Farge oftest lys til middels grønn (gammelt gras gir lysere farge); grunnlendte, tørkeutsatte partier kan bli lysere og friskere partier mørkere grønne. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur ofte jevn, karakteristisk på tuete partier. Tekstur og farge varierer lite, men ofte mellom regioner; styres av eventuell tresjiktsdominans.

Utbredelse og regional fordeling

Hele landet, vanlig BN-NB; i NB & LA mest ved setre, sjelden i LA; O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper