Karakteriseres av mosedominert vegetasjon med eller uten torvdannelse som nær kildefremspringet skiller seg klart fra omkringliggende vegetasjon. Feltsjiktet er glissent, hovedsakelig av graminider (myrull og starr), men også vier og lyngarter inngår. Innslag av arter felles med annen kalkfattig vegetasjon øker mot kildekanten.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenhenten består av kilder (oppkommer/grunnvannsframspring) i områder med sure bergarter og løsmasser. Vannføring og vanntemperatur varierer gjennom året. Dekker vanligvis svært små arealer og opptrer som øyer i landskapet omgitt av annen kalkfattig vegetasjon. Typen er en grunnkilde, dvs. et konsentrert vannframspring omgitt av fastmark, i motsetning til torvmarkskilder som er omgitt av torvmark. Svært artsfattig, der selve kilden/kildekanten er karakterisert av torvmosearter. En del av de eksklusive kildeartene som kildemjølke, kildemoser og kaldnikke mangler eller forekommer sparsomt.

Kalkfattig, grunn, astatisk kilde nær skoggrensa, dominert av levermoser og omgitt av torvmoser Sphagnum spp. Op: Øystre Slidre: Gravfjellet.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer kilder med rikelig vannføring ofte som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.

Utbredelse og regional fordeling

Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt til sjelden over hele landet i områder med sure bergarter.

Viktigste forvekslingstyper

Litt kalkfattig myrkant (V1-C-6), Intermediær myrkant og kildemyr (V1-C-7), Sterkt intermediære og litt kalkrike kilder (V4-C-2).