Skjellsanddominert substrat uten eller med spredt og usammenhengende vegetasjonsdekke av urter og gras.

Økologisk karakteristikk

Typen omfatter grov skjellsanddominert mark på eksponerte steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. Suksesjonsforløpet avhenger også av landhevingen. Dette er grove skjellbanker som blir holdt åpne på grunn av sterkt eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong. Oftest uten, eller kun med meget spredt pionervegetasjon, mens øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon har mer sluttet vegetasjon. Er naturlig åpen, til forskjell fra semi-naturlig eng som holdes åpen ved hevd. Naturlig åpen vegetasjon med grunn jord på fastmark typifiseres som åpen grunnlendt mark. Grensa mot nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper. Inngrepsskapte åpne områder med skjellsand skal typifiseres som sterkt endret mark. Ikke stabil vegetasjon, eksempler på arter som kan inngå finnes i tabell nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes ovenfor supralitoralbeltet, nær kysten. Lyst grå til brune farger i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper