Forekommer på skjellsanddominert substrat uten eller med spredt og usammenhengende vegetasjonsdekke av urter og gras. Kartleggingsenheten er karakterisert av pionerpreget vegetasjon ovenfor supralitoral sone på relativt eksponerte steder ved havet.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter grov skjellsanddominert mark på eksponerte steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. Landheving og derved tid siden et areal kom opp av havet virker også inn på suksesjonsforløpet. Dette er grove skjellbanker som blir holdt åpne på grunn av sterk eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong. Oftest uten, eller kun med meget spredt pionervegetasjon, mens øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon har mer sluttet vegetasjon. Er naturlig åpen, til forskjell fra semi-naturlig eng som holdes åpen ved hevd. Naturlig åpen vegetasjon med grunn jord på fastmark typifiseres som åpen grunnlendt mark (T2), mens forstrand karakteriseres av sandsubstrat (T21-C-1). Grensa mot nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon, som ligger i supralitoralen, trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper. Inngrepsskapte åpne områder med skjellsand skal typifiseres som sterkt endret mark. Gradvis akkumulering av arter gjennom suksesjonen uten klart mønster. Mangelfullt kjent artssammensetning, men eksempler på arter som kan inngå finnes i tabell nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes ovenfor supralitoralbeltet, nær kysten. Lyst grå til brune farger i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper