Lite tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige nakne berg består av fast berg uten jorddekke, enten uten vegetasjon eller med moser og lav. Berggrunnen er kalkfattig.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke på flatberg, bergknauser og bergvegger på svært sure bergarter. Forekommer typisk på beskyttede, ofte skyggefulle steder, som i kløfter, i nordvendte skråninger eller under tresjikt, der luftfuktigheten er stabilt høy. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans av moser og fuktighetskrevende lavarter. Arter tilpasset litt kalkfattig eller rikere berggrunn mangler. På grunn av manglende jorddekke består vegetasjonen av organismer uten røtter; moser og lav. Karplanter inngår ikke i kartleggingsenheten, men kan forekomme i mosaikkmønster i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i kartleggingsenheten når de er helt omsluttet av enheten. Betydelig variasjon i artssammensetning som følge av variasjon i overrisling, flomutsatthet på berg langs elver, fossesprut, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk sammensetning (kobber- eller jern-rikt berg). Nakent berg forekommer ofte i mosaikk med andre natursystemer, for eksempel åpen grunnlendt mark (T2).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger er vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg kan ha lys grå til mørk farge.

Utbredelse og regional fordeling

BN-HA, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter