Svakt intermediært og kalkfattig snøleieberg består av fast berg uten jordekke, enten uten vegetasjon eller med moser og spredte lav. Kartleggingsenheten forekommer i forsenkninger i fjellet der snøen samler seg og blir liggende utover sommeren før den smelter, og på kalkfattige bergarter.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekkepå flatberg og bergknauser, iblant mindre bergvegger. Finnes på litt kalkfattige til svakt intermediære bergarter på steder med langvarig snødekke i fjellet, og som smelter seint ut. Karakteriseres derfor av arter som tåler kort vekstsesong. Ofte relativt fuktige forhold grunnet sein utsmelting, overrisling og lav fordampning. Skilles fra andre enheter med nakent berg ved forekomst i høyfjellet på steder som smelter seint ut; i tilknytning til snøleier (T7). Artssammensetning dårlig kjent. Artslista er foreløpig og vil bli endret når ny kunnskap blir tilgjengelig. Trolig artsfattig og med innslag av snøleiearter, særlig moser som er knyttet til fast elvebunn. Arter tilpasset sterkt intermediær eller rikere berggrunn mangler. Kan sannsynligvis forekomme på berg både med normal og avvikende kjemisk sammensetning. 

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper