Steindominert rasmark som kan være vegetasjonsfri eller ha spredt mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Intermediær og svakt kalkrik din består av stein som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Intermediær og svakt kalkrik skilles fra annen rasmark ut størrelse på forvitringsmaterialet med stein (mellom størrelse ca 6 og 26 cm) og ut fra kalkinnhold i Berggrunnen. Han har noe mer krevekalknde arter enn kalkfattige typer, menn mangler svært kalkkrevende moser og lav. Kartleggingsenheten er temmelig til svært uttørkingseksponert. Med uttørkingsopatør menes luftas fuktighet nær marka. Uttøringsvelger er blant annet avhengig av solop, og tørre rasmarker er lyseksponerte og ligger gjerne i åpent terreng, ikke av tre dekketsjikt og i S-SV-vendte bratte. Steinurer er en av dem. Artssamensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan er satt satt satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper