Mangler busksjikt. Feltsjikt dominert av rynkevier og/eller polarvier. Spredte sterkt kalkkrevende urter og graminider. Tett bunnsjikt av lavvokste, akrokarpe moser.

Økologisk karakteristikk

Seine snøleier kjennetegnes ved et svært langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid og smelter sent ut i andre halvdel av juli/august. T7-C-9 opptrer i skråninger uten stagnerende vann på kalkrike morener og forvitringsjord. Fuktig ved snøsmelting, men tørker raskt ut (sesongfuktig). Lite utsatt for jordflyt. Forekommer både i LA og MA i nedre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot ekstreme snøleier og oppover mot moderate snøleier. Skilles fra T7-C-7 (svakt kalkrikt seint snøleie) ved forekomst av småarver, høyere frekvens/dekning og mer tyngdepunkt for kalkkrevende arter, særlig moser, samt forekomst av få lite kalkkrevende arter. Rynkevierutforming best utviklet i nord, polarvierutforming spredt i det meste av fjellkjeden.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende til konkavt flatt terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Sjelden i C1.

Viktigste forvekslingstyper