Sterkt kalkrikt seint snøleie karakteriseres av et feltsjikt dominert av rynkevier og/eller polarvier. Sterkt kalkkrevende urter og graminider forekommer spredt, mens bunnsjiktet domineres av moser.

Økologisk karakteristikk

Seine snøleier kjennetegnes ved et svært langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid og smelter seint ut i juli. T7-C-9 opptrer på fastmark i skråninger uten stagnerende vann på kalkrike morener og forvitringsjord. Fuktig utover i sesongen grunnet snøsmelting, men kan også være relativt tørt på veldrenert mark. Solifluksjon kan forekomme. Forekommer både i LA og MA i nedre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot ekstreme snøleier og oppover mot moderate snøleier. Merk at trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan fordele seg annerledes i terrenget, siden fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Skilles fra T7-C-7 ved forekomst av sterkt kalkkrevende arter, både karplanter og flere moser, samt færre lite kalkkrevende arter. Polarvier overtar for musøre (men begge kan forekomme sammen).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende til konkavt terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Sjelden i C1.

Viktigste forvekslingstyper