Består av grus- og steindominert substrat med nokså spredt og usammenhengende vegetasjonsdekke av urter og gras, men med mer etablert vegetasjon enn i stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase (T29-C-1). Kratt med busker og lave trær kan forekomme. Lav og moser kan også finnes på større stabile steiner.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter grus- og steindominerte gamle strandlinjer på eksponerte steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. Dette kommer av sterk eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong, og grovkornet substrat. Landheving og derved tid siden et areal kom opp av havet virker også inn på suksesjonsforløpet. Dannes på steder der sedimenter tilført fra landsida en gang har befunnet seg i strandlinja. Erosjon fra bølger har vasket ut finsedimentene, mens grovere fraksjoner har blitt liggende igjen. Grovheten avhenger av størrelsesfordelingen i sedimentene og grad av bølgeeksponering da systemet ble formet. Finnes ofte som naken grus og stein i mosaikk med krattvegetasjon og spredt vegetasjon mellom større steiner som er naturlig åpen, til forskjell fra semi-naturlig eng som holdes åpen ved hevd. Naturlig åpen vegetasjon med grunn jord på fastmark typifiseres som åpen grunnlendt mark (T2). Stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase er uten eller kun med spredte planter. Grensa mot supralitorale stein- og grusstrender trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, hvor salttolerante arter dominerer. Inngrepsskapte åpne områder med grus eller grovere substrat som dominerende kornstørrelse skal typifiseres som sterkt endret mark.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes ovenfor supralitoralbeltet, oftest i skrånende terreng og nær kysten. Lyst grå til brune farger i flybilder, ofte linjestrukturer på grunn av terrasser i ulike høydenivåer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper

Stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase på epilitoral fastmark (T29-C-1), stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase i supralitoral (T29-C-5).