Arealer med permanent snø- eller isdekke av variabel tykkelse. Kartleggingsenheten varierer fra store isbreer til mindre, men permanente fonner, der perifere deler smelter fram i løpet av sommersesongen. Snø- og isdekt fastmark er vanligst i hellende terreng, oftest nordvendte skråninger i høyfjellet.

Økologisk karakteristikk

Snø- og isdekt fastmark omfatter fastmarksarealer som er dekt av snø og/eller is, det vil si breer og varige snøfonner. Breer dannes der det over tid tilføres mer snø om vinteren enn det som smelter om sommeren. Kun noen få spesialtilpassete arter lever på og i varig snø og is, blant annet en grønnalge Chlamydomonas nivalis som farger snøen rød. En del insektarter med stor kuldetoleranse oppholder seg på is og snø i perioder, men ingen kjente dyr gjennomfører hele sin livssyklus i eller på snø og is. Varigheten av snø- og/eller isdekke må være, eller ha vært og fortsatt forventes å være 6 år eller mer for at en arealenhet skal typifiseres som I1 Snø- og isdekt fastmark.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ses tydelig i flybilder som hvite arealer.

Utbredelse og regional fordeling

SB-HA, O3-C1. Størst utbredelse i kalde, nedbørrike områder.