Artsrike, glisne kratt med noe busker. Feltsjikt av dvergbusker, graminider og urter. Mosedominert bunnsjikt med innslag av lav.

Økologisk karakteristikk

På kalkrik, jorddekt fastmark, ofte avblåste flater i svakt hellende terreng med relativt stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA i øvre og til dels midtre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot leside eller snøleie og oppover mot lavhei eller rabb. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer, og jordsmonnet er sjelden frosset og er normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). I sentrale deler av Østlandet med innslag av dvergbjørk, som på Vestlandet erstattes av viere. Snøen smelter tidligere ut enn T3-C-6 (mai/juni), og gir relativt god markfuktighet og lang vekstsesong. Karakterisert av kravfulle arter som rynkevier og reinrose. Skilles fra fattigere typer ved innslag av kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende terreng. Svakt kalkrik fjell-lynghei har ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper