Sterkt kalkrik fjell-lavhei er karakterisert av et svært artsrikt, lavt feltsjikt med tørketålende dvergbusker, urter og graminider. Bunnsjiktet er velutviklet med noe mindre lav enn i kalkfattig og intermediær fjell-lavhei.

Økologisk karakteristikk

Typen opptrer på svært kalkrik mark ofte på store flater i svakt hellende terreng. Særlig utbredt i øvre del av LA og MA i øvre deler av rabbe-snøleiegradienten. Snødekket er tynt og mindre stabilt og gir mindre beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer enn i fjell-lynghei. Snøen smelter tidlig ut, og god drenering kombinert med sterk vind gir liten til middels markfuktighet og lang vekstsesong. Stor fare for uttørking. Grenser nedad mot fjell-lynghei og leside og oppad mot rabb. Skilles fra kalkfattigere lavheier ved dominans av reinrose og flere sterkt kalkkrevende urter.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn. Lys farge pga. høy lavdekning.

Viktigste forvekslingstyper