Sterkt kalkrik leside består av svært artsrik vegetasjon dominert av lågurter og graminider. Vierarter forekommer, mens lyng mangler eller har lav mengde. Bunnsjiktet er dominert av moser, mens det er lite lav.

Økologisk karakteristikk

Typen forekommer på svært kalkrik mark i hellende terreng med stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA i midtre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot snøleier og oppover mot lynghei og lavhei. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer, og jordsmonnet er sjelden frosset og er normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig i juni/juli og gir god markfuktighet og nokså lang vekstsesong. Stort innslag av kalkkrevende arter i feltsjiktet, der rynkevier dominerer og flere svakt næringskrevende arter fra fattigere lesider mangler.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng, skråninger. Ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn. 

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. I hele landet.

Viktigste forvekslingstyper