Mangler busksjikt. Feltsjikt er som oftest fraværende. Sammenhengende bunnsjikt av moser, særlig på fint kalkrikt materiale. Mer spredte mosebestander på stein- og blokkrik mark. Flere sterkt kalkkrevende moser.

Økologisk karakteristikk

Ekstreme snøleier kjennetegnes ved et svært langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid og smelter normalt ut i august. Enkelte år uten utsmelting. Kort vekstsesong hindrer vekst av karplanter. Finnes i hele fjellet på svært kalkrik mark, vanligvis på fint substrat med varierende fuktighet aller nederst i rabb-snøleiegradienten, ofte sammen med våtsnøleier. Puteplanmose kan dominere totalt på fint kalkrikt materiale, mens krypsnømose kan dominere ved noe lavere kalkinnhold.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende til konkavt eller flatt terreng. Noe grønnere og lysere i farge enn fattigere ekstreme snøleier, pga. større forekomster av kildemoser og nikkemoser, samt mindre dekning av krypsnømose.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O2-C1. I LA mest nord- og østvendt.

Viktigste forvekslingstyper