Kalkrikt ekstremsnøleie mangler busksjikt og feltsjikt. Kartleggingsenheten domineres av et sammenhengende bunnsjikt av moser, særlig på fint kalkrikt materiale. Mosebestander forekommer mer spredt på stein- og blokkrik mark. Flere sterkt kalkkrevende moser inngår i karteleggingsenheten.

Økologisk karakteristikk

Ekstreme snøleier kjennetegnes ved et svært langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid og som smelter normalt ut i juli/august. Enkelte år uten utsmelting. Kort vekstsesong hindrer vekst av karplanter. Finnes i hele fjellet på svært kalkrik fastmark, vanligvis på fint substrat med varierende fuktighet aller nederst i rabbe-snøleiegradienten, ofte sammen med våtsnøleier. Merk at trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan fordele seg annerledes i terrenget, siden fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Puteplanmose kan dominere totalt på fint kalkrikt materiale, mens krypsnømose kan dominere ved noe lavere kalkinnhold.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende til konkavt eller flatt terreng. Noe grønnere og lysere i farge enn fattigere ekstreme snøleier, pga. større forekomster av kildemoser og nikkemoser, samt mindre dekning av krypsnømose.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O2-C1. 

Viktigste forvekslingstyper