Intermediært seint snøleie karakteriseres av et feltsjikt med spredte urter og graminider. Vedaktige planter spiller liten rolle, men musøre er typisk. Bregner er vanlig, særlig på Vestlandet og på steinete mark. I bunnsjiktet inngår moser og noe lav.

Økologisk karakteristikk

Seine snøleier kjennetegnes ved et langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid og smelter seint ut i juli. T7-C-4 opptrer på fastmark i skråninger på svakt kalkfattig og intermediær mark og på humus over berg. Jordflyt er ganske vanlig. Fuktig ved snøsmelting, men tørre på veldrenert mark. Forekommer i LA og MA i nedre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot ekstreme snøleier og oppover mot moderate snøleier. Merk at trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan fordele seg annerledes i terrenget, siden fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Musøre vanlig, ofte også innslag av moselyng. Dominert av svakt kalkfattige og intermediære arter. Skilles mot såkalte bregnesnøleier, som tilhører rasmark (T13) og som gjerne forekommer på steinete mark, ved større innslag av graminider og urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende til konkavt flatt terreng. Noe grønnlig farge. 

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper