Grus- og sand-dominert rasmark med mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig grus- og sanddominert rasmark består av sand og grus som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom skred. Den skilles fra åpen grunnlendt mark (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkeng- og hei (T16) ved å mangle jorddekke og ved å mangle stabile plantesamfunn. Typen er mose- og lavdominert, men kan også ha spredte karplanter som tåler sterkt forstyrrelse. Kalkfattig grus- og sanddominert rasmark skilles fra annen rasmark ut fra størrelsen på forvitringsmaterialet med dominans av sand og grus, (dvs. kornstørrelse mellom ca. 0,5 og 6 cm), og ut fra kalkinnhold i berggrunnen. Kalkfattig rasmark mangler kalkkrevende arter. Naturtypen omfatter både fuktige og tørre rasmarker (alle trinn langs uttørkingseksponering). Ustabil grus- og sanddominert rasmark inngår også i typen. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med diagnostiske arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan forekomme er satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper