Grus- og sand-dominert rasmark med som enten er vegetasjonsfri eller har spredt mose- og lav-vegetasjon. Spredte karplanter kan forekomme. 

Nedre del av stor rasmark i Vedaholten SØ f Nedre Ormelid; tydelig sortering av rasmaterialet med finere substrat på ryggene (#T13-3) der vegetasjon re-etableres mens grovmaterialet følger drågene (#T13-2). SF: Luster: Fortun: Nedre Ormelid

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig grus- og sanddominert rasmark består av sand og grus som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom skred. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å mangle stabile plantesamfunn. Kartleggingsenheten består av naken grus og sand med spredt mose- og lavdominert vegetasjon, der også enkelte karplanter som tåler sterk barhet kan forekomme. Kalkfattig grus- og sanddominert rasmark skilles fra annen rasmark ut fra størrelse på forvitringsmaterialet med dominert av sand og grus, (dvs. kornstørrelse mellom ca. 0,5 og 6 cm), og ut innhold fra innhold frakalk i berggrunnen. Kalkfattig rasmark mangler intermediære og kalkkrevende arter. Kartleggingsenheten og tørre rasmarker (alle langs trinn LKM uttørkingssvelger). Grus- og sanddominert rasmarkr også i typen. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan er satt satt satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper