Lavskog består av halvåpne eller oftest åpne skoger dominert av lyng og lav; mot fjellet ofte skog eller krattskog av vekstreduserte trær. Bunnsjiktet er ofte helt dominert av reinlaver. Furu er det dominerende treslaget i mesteparten av landet, men bjørk dominerer i fjellskogen de fleste steder.

Økologisk karakteristikk

Feltsjiktet inneholder få nøysomme og svært uttørkingstolerante arter; først og fremst røsslyng, krekling og tyttebær. Furutorvmose forekommer på fuktmarksflekker, f.eks. i svake forsenkninger på slett mark. Kvitkrull, lys reinlav og grå reinlav er de viktigste artene i bunnsjiktet, men heigråmose kan være vanlig og/eller dominere i oseaniske strøk. T4-C-13 forekommer først og fremst på kalkfattig, tørr og skrinn mark med tynt jordsmonn over berg, men kan også dekke store, flate moreneavsetninger i kontinentale strøk. Der jordsmonnet er dypere utvikles podsolprofil.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig på rygger, toppområder og flate moreneavsetninger i kontinentale deler av landet. Farge varierer avhengig av dominerende treslag og tresjiktstetthet, men ofte mosaikk mellom gråhvitt (lavdominans) og grønt (tre- og eventuelt busksjikt). Innslag av lyng gir mørkere farge. Furudominans (olivengrønn) skilles lett fra bjørkedominans (reinere grønn). Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN–NB: Finnes over hele landet, men arealandel øker mot kontinentale strøk.

Viktigste forvekslingstyper