Kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale består av oftest åpen skog, dominert av gråor og med varierende mengde hegg og store vierarter. Feltsjiktet er velutviklet, bl.a. med høystauder, og med moser i bunnsjiktet.

På mindre flomutsatte steder (grunntype 5) er feltsjiktet ofte fullstendig dominert av høgstauder, først og fremst strutseving, med større eller min-dre innhold av andre arter som krever kildevanns-påvirkning; nær elveløpet (grunntype 6) åpen skog eller kratt der fuktighetskrevende arter som bekkeblom, bekkekarse, åkermynte, skogsivaks og forglemmegei-arter dominerer feltsjiktet. Typen har også en karakteristisk funga av vedboende sopp.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten forekommer på kildevannspåvirket, flommark, rik på finmateriale og med høy og konstant fuktighet gjennom det meste av vekstsesongen. Vanlig type av flommarkskog, men dekker vanligvis mindre arealer. På mindre flomutsatte steder (grunntype 5) er feltsjiktet ofte fullstendig dominert av høystauder, først og fremst strutseving, med større eller mindre innhold av andre arter som krever kildevanns-påvirkning. Nær elveløpet (grunntype 6) åpen skog eller kratt der fuktighetskrevende arter som bekkeblom, bekkekarse, åkermynte, skogsivaks og forglemmegei-arter dominerer feltsjiktet. Typen har også en karakteristisk funga av vedboende sopp. Skilles fra ikke kildevannspåvirkete flomskogsmarker (T30-C-2) ved forekomst av høystauder og andre kildevannsindikatorer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes i flomsonen langs elver og bekker, går i leirområder ofte jevnt over i kulturbetingete og/eller rasbetingete oreskoger ovenfor flomsonen (T30-C-2). Flyfoto: Tett løvskog har lys til normal grønn farge, med mørke partier i skyggefelt og typisk løvskogstekstur. Hegg, selje og grå buskformete vierarter gir ofte grågrønn farge, mens gråor og større vierarter gir normal grønn farge. Både farge og tekstur er rimelig konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Vanlig i store deler av landet, temmelig homogen.

Viktigste forvekslingstyper