Sparsomt busksjikt og middels artsrikt feltsjikt med bærlyng og lite til middels kravfulle småbregner, urter og graminider. Mosedominert bunnsjikt med høy dekning. Lite lav.

Økologisk karakteristikk

På kalkfattig til middels næringsrik, jorddekt fastmark i hellende terreng med stabilt snødekke. Forekommer i LA i midtre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot snøleie og oppover mot lynghei eller lavhei. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer, og jordsmonnet er sjelden frosset og normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig og gir god markfuktighet og lang vekstsesong. Skilles fra kalkfattig leside ved innslag av noe mer kalkkrevende arter.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. I hele landet, men mest i snørike fjell.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng, skråninger. Grønnlig farge på terrenget.

Viktigste forvekslingstyper