Varierer fra naken jord eller lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter, til mer etablert vegetasjon med busker og trær. Historisk jordskred forekommer på steder der det tidligere har gått et jordskred.

Økologisk karakteristikk

Historisk skredmark er oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet (én disruptiv skredbegivenhet), som ikke etterfølges av gjentatte, liknende skred, og hvor og den blottlagte jorda derfor gjennomgår rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Disruptiv forstyrrelse har så stor intensitet at permanente populasjoner av stedstilknyttede arter fjernes, med påfølgende primær suksesjon. Typen finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere, men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Jordskred omfatter mark dominert av jord. Naken jord, pionervegetasjon og påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger kartleggingsenheten , som derfor vil være preget av noen tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etableres. Artsammensetning lite kjent, derfor ingen artsliste. Skilles fra andre historiske skredmarker etter substrat. Historisk skredmark skilles fra aktiv skredmark på grunnlag av om marka er preget av aktive skred, eller er i suksesjon etter et tidligere, større skred, og er uten påvirkning fra aktive skredprosesser.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer i bratte skråninger. Nakne jordskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse ukjent.

Viktigste forvekslingstyper