Varierer fra naken jord eller lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter til mer etablert vegetasjon med busker og trær.

Økologisk karakteristikk

Historisk skredmark er oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet (én disruptiv skredbegivenhet), som ikke etterfølges av gjentatte, liknende forstyrrelsesbegivenheter og hvor og den blottlagte jorda derfor gjennomgår rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Typen finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere, men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Jordskred omfatter mark dominert av jord. Siden jordlaget oftest er nokså tynt, er det usikkert om typen faktisk forekommer, og artssammensetningen er derfor lite kjent. Naken jord, pionervegetasjon og påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger naturtypen, som derfor vil være preget av noen tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etableres. Skilles fra andre historiske skredmarker etter substrat. Historisk skredmark skilles fra aktiv skredmark på grunnlag av om marka er preget av aktiv destabiliserende forstyrrelse (skred) eller er i suksesjon etter et tidligere, større skred og er uten påvirkning fra aktive skredprosesser.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer i bratte skråninger. Nakne jordskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse ukjent.

Viktigste forvekslingstyper